H ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

Πεδίο κύριας δραστηριότητας της INSYSS R&C είναι η Μηχανική Συστημάτων (Systems Engineering) σύγχρονων τεχνολογιών ανεξαρτήτως προμηθευτών η οποία περιλεμβάνει την αρχιτεκτονική, μελέτη και ανάλυση, τη διαχείρηση συνολικά του κύκλου της ανάπτυξης συστημάτων (System Development Lifecycle) και την ανάλυση της ασφάλειας των κινδύνων και ρίσκων, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και της τεχνικής διαχείρησης (Project Managment) των εκάστοτε έργων.

Τα αναπτυσσόμενα συστήματα αφορούν είτε έργα για λογαριασμό εταιρικών πελατών είτε πειραματικά συστήματα σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας. Eκτός από την ανάπτυξη η εταιρία εξειδικεύεται και στην ενοποίηση πολλαπλών συστημάτων (System - of - Systems) αλλά και σύγχρονων Kυβερνο-Φυσικών συστημάτων (Cyber - Physical Systems).

 Κύριοι τομείς στους οποίος δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται η εταιρία είναι:

 • Εταιρικά συστήματα
(Information and Comunication, Mangement and Analytics, Industrial and Control)

 • Κρατικά/Κοινοτικά/Διεθνή κυβερνητικά συστήματα
(Transport, Defense, SingleWindow, eGovernment)

 • Εξειδικευμένες εφαρμογές συστημάτων λογισμικού (SW) και υλικού (HW)
(Cyber, Sensors, Robotics, AI, IoT)

Η εταιρία εφαρμόζει με διακριτότητα τη Μηχανική Συστημάτων σε όλους τους διαφορετικούς τομείς της αγοράς δραστηριότητας ενοποιώντας, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος, τους απαραίτητους κλάδους της μηχανικής επιστήμης έτσι ώστα το εκάστοτε σύστημα να λειτουργήσει με τον πιο ασφαλή και βέλτιστο τρόπο εκπληρώνοντας όσο πιο αξιόπιστα την αποστολή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χρήση των προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών με κατεύθυνση την καινοτομία τοποθετώντας σταθερά σε ρεαλιστική βάση τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και πάντα σε ευθυγράμμιση με την παρούσα τεχνολογία, στηρίζοντας έτσι αξιόπιστα τον σύγχρονο επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη χάραξη πολιτικής, και τις επενδυτικές στρατηγικές.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

H παρούσα αναλυτική και αναπτυξιακή προσέγγιση στην αγορά της Μηχανικής Συστημάτων εστιάζει περισσότερο στην πολυπλοκότητα ενός αυτοματοποιημένου συστήματος απομονώνοντας σημαντικά τον παράγοντα «άνθρωπο». H εταιρία παρέχοντας διαφορετικού και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες έχει σαν σκοπό την προαγωγή του ανθρώπου μέσα από τη χρήση τους, εξέλίσοντας τα συστήματα πέρα από την παραδοσιακή προσέγγιση ανάπτυξης ή ενοποίησης.

H προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται με συνδιασμό των διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης, ανάπτυξης ή ολοκλήρωσης, προσαρμοσμένες κατάλληλα στον εκάστοτε τύπο των συστημάτων και στα αντίστοιχα μοντέλα συμπεριφορας των χρηστών λαμβάνοντας υπόψιν στοιχεία διεπαφής και αλληλεπιδράσεων.

Τέτοια στοιχεία είναι οι εξαρτήσεις των μερών των εκάστοτε συστημάτων, τα πρότυπα και οι ρυθμοί των αλλαγών, οι εξωτερικές και εσωτερικές οικονομικοτεχνικές επιρροές, οι φυσικοί και τεχνικοί περιορισμοί, η αποδοχή της αβεβαιότητας, οι θεμελιώδεις αρχές στην επιστήμη της φυσικής, η διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπινων συνόλων, οι βαθμοί προσαρμογής στων συστήμάτων τις αλλαγές, η κοινωνική και η επαγγελματική ποικιλία,η ανθρώπικη πρόθεση και η αυτο-οργάνωση.

Στην εταιρία θεωρούμε ότι η κάθε πελάτης χρειάζεται συστήματα που να επιτρέπουν το επιχειρήν ή την αντιμετώπιση προβλημάτων και λειτουργούμε με τον αντίστοιχο σεβασμό και δεοντολογία βασιζόμενοι σε αρχές όπως:

     • Υπευθυνότητα                               • Διακριτικότητα
     • Ειλικρίνεια                                      • Εμπιστοσύνη
     • Αξιοπιστία                                      • Νομιμότητα

    Mας επιλέγουν ειδικά για τις αρχές αυτές αλλά και σαν ειδικούς για να διερευνήσουμε λύσεις σε προβλήματα που δεν είναι ακόμα σαφώς καθορισμένα όπου απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

    Υπολογίζουμε για εκείνους με ασφάλεια τους κινδύνους, προσανατολίζοντας τους στην δημιουργική χρήση της τρέχουσας τεχνολογίας και την κατάλληλη απορρόφηση μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογίών.